algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Larooij Advocatuur te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Larooij Advocatuur op grond van een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door het advocatenkantoor een opdrachtbevestiging is gezonden. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door cliënt aan het advocatenkantoor verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Larooij Advocatuur zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Larooij Advocatuur kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Larooij Advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Larooij Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien derden, die Larooij Advocatuur inschakelt, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is Larooij Advocatuur gerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zoveel nodig namens de opdrachtgever, te aanvaarden.
 5. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Larooij Advocatuur vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Larooij Advocatuur binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Larooij Advocatuur tegen alle aanspraken van derden en de door Larooij Advocatuur in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Larooij Advocatuur voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 7. Larooij Advocatuur staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Larooij Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Larooij Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor van Larooij Advocatuur.
 9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Larooij Advocatuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Larooij Advocatuur heeft als kantoorbeleid dat altijd  een voorschot voor (verdere) werkzaamheden wordt gevraagd. De hoogte van dit voorschot verschilt per zaak en is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten. Mocht betaling na de in de schriftelijke aanmaning genoemde datum niet volgen, dan is Larooij Advocatuur gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Larooij Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op de schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Larooij Advocatuur voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 10. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.
 11. Indien voor de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging genaamd) is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen dertig dagen nadat de rechtszoekende/opdrachtgever om betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Larooij Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Larooij Advocatuur met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten. Mocht de RvR na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zal het volledige honorarium in rekening worden gebracht over de voor u gewerkte uren.
 12. Bij het beëindigen van de werkzaamheden zal Larooij Advocatuur het dossier sluiten en wordt een slotdeclaratie toegezonden. Na ontvangst van betaling van het bedrag in de slotdeclaratie zal Larooij Advocatuur het betreffende dossier archiveren gedurende een periode van minimaal vijf jaar.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Larooij Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 14. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden
 15. Larooij Advocatuur is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag met het volgende registratienummer: 27357971