goederenrecht

Het goederenrecht regelt de relatie tussen een persoon en (zijn) goederen. Het gaat dan onder meer om:

  • hoe krijg iemand het bezit en/of de eigendom van goederen;
  • hoe zit het met deelbezit en/of deeleigendom van goederen;
  • overdracht (levering) van de eigendom van goederen;
  • hypotheek en pand;
  • appartementsrechten;
  • erfdienstbaarheden;
  • erfpacht;
  • verdeling van (de eigendom van) goederen.

Geschillen ontstaan er bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over wie een goed toebehoort of als iemand een recht van overpad betwist of als iemand vindt dat hij in een verdeling onderbedeeld wordt. Ook in geschillen aangaande het goederenrecht kan ik u als advocaat bijstaan.