bestuursrecht - sociale voorzieningen

Het bestuursrecht ziet op de verhouding tussen burgers en de overheid. De algemene rechtsregels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  In de Awb is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

 

Als advocaat kan ik u bijstaan op het gebied van de sociale voorzieningen. Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Voorbeelden van sociale voorzieningen zijn:

 

·         een uitkering;

·         een product (bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel);

·         of een dienst (zoals verzorging).

 

Voor sociale voorzieningen zijn geen premies verschuldigd; de overheid betaalt uit algemene middelen (belastingen). De volgende wetten regelen de toekenning of afwijzing van sociale voorzieningen:

 

  • Participatiewet (voorheen de Wet Werk en Bijstand (WWB)). Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Hierin zijn de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) als het ware samengevoegd.
  • Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen de kans krijgt zo zelfstandig mogelijk te leven en zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving. Voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken of ouderen is dit soms wat moeilijker. De Wmo regelt dat de gemeente samen met deze personen kijkt naar wat er nodig is om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk te leven. Uitgangspunt is dat de hulp van de gemeente aanvullend is op wat de inwoner zelf kan doen en op wat mensen in de directe omgeving kunnen betekenen. Ook regelt deze wet dat de gemeente zorgt voor opvang en beschermd wonen voor personen met psychische problematiek die niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Meestal is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op grond van deze wetten kunt u bezwaar maken. Ik kan u daarbij helpen.